logo Nye metoder

ID2020_079

Streptozocin (Zanosar)

MAGE- OG TARMKREFT - I kombinasjon med 5-fluorouracil til behandling av voksne med inoperable, avanserte eller metastatiske nevroendokrine svulster (NET) med opphav i pankreas.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.09.2020
Sendt inn av
Myndighet; Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_079
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av kreft med opprinnelse i bukspyttkjertelen.

​Metodevarsel


 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020) 

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for streptozocin (Zanosar) i kombinasjon med 5-fluorouracil til behandling av voksne med inoperable, avanserte eller metastatiske nevroendokrine svulster (NET) med opphav i pankreas. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 175-20


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.01.2021
Ferdigstilt
31.08.2021

​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 06.09.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
27.09.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

  1. Streptozocin (Zanosar) i kombinasjon med 5-fluorouracil innføres til behandling av voksne med inoperable, avanserte eller metastatiske nevroendokrine svulster (NET) med opphav i pankreas.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.10.2021, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 121-2021.​