logo Nye metoder

ID2016_044

System (FreeStyle Libre) for egenmåling av blodsukker

Til blodsukkermåling ved diabetes
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret i FHI
ID-nummer
ID2016_044
Om metoden
En sensor festes på armen, og gjennom en liten nål måles vevsglukosenivået i underhuden. Sensoren skiftes hver 14. dag.

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.10.2016)
Bestillerforum RHF presiserte oppdraget: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet av FreeStyle Libre og eventuelt tilsvarende system for flash glukosemåling

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)
Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig metodevurdering av FreeStyle Libre og ev. tilsvarende system for egenmåling av glukose i vevsvæsken ved diabetes.

​Metodevarsel

Innspill fra Abbott 02.06.2016

Innspill fra diabetesforbundet

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret i FHI
Påbegynt
23.12.2016
Ferdigstilt
21.08.2017

​​Metodevurderingsrapporten er klarert i Bestillerforum RHF 21.08.2017 og sendt til beslutning i de regionale helseforetak.

Metodevurderingsrapport

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutningsforum for nye metoder 14.05.2018

  1. Beslutningsforum for nye metoder viser til beslutning i sak 94-2017, i møte 23. oktober 2017. I tråd med dette er det gjennomført en anbudsprosess knyttet til barn med type 1 diabetes.
  2. Flash glukosemåleren – Freestyle Libre kan innføres til behandling/oppfølging av barn (fram til fylte 18 år som er spesialisthelsetjenestens ansvar) med diabetes type 1 og andre typer diabetes. Dette må gjøres i tråd med de forhandlingene som er gjennomført med Abbott Norge.
  3. For å ivareta informasjonssikkerhet hva gjelder pasientopplysninger skal følgende være på plass før beslutningen under punkt 1 over iverksettes:

a. Det skal lages informasjonsmateriell for involvert helsepersonell som følger opp barna, slik at man sikrer at helsepersonell ikke forutsetter eller bruker avlesning av data fra skyløsning.
b. Det skal lages informasjonsmateriell for foreldre/barn som får tilbud om Freestyle Libre, slik at foreldre og barn er informert om at skyløsningen foreløpig ikke har dekkende informasjonssikkerhet og derfor ikke kan brukes av helsepersonell til avlesning.
c. Informasjonsmateriellet skal godkjennes av fagdirektørene.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.05.2018 finner du her, se sak 65-2018.Status fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11. 2017
Beslutningsforum for nye metoder tar informasjonen om Freestyle Libre til orientering.


​Status fra Beslutningsforum for nye metoder 23.10 2017

1. Beslutningsforum for nye metoder tar informasjon om status i sak ad. Freestyle Libre til orientering.
2. Beslutningsforum for nye metoder ber fagdirektørene i RHF-ene om å utforme en formell henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet for prinsipielle avklaringer i denne saken.
3. I påvente av en avklaring med Helse- og omsorgsdepartementet, jf. punkt 2, iverksettes det en anbudsprosess knyttet til barn med type 1 diabetes. Det understrekes at informasjonssikkerhet og personvern må ivaretas i en anbudsprosess.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.10.2017 finner du her, se sak 94-2017.