logo Nye metoder

ID2019_038

Tafamidis (Vyndaqel) - Indikasjon II

Behandling av transtyretin amyloidose hos voksne med kardiomyopati
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_038
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av transtyretin amyloidose hos voksne med kardiomyopati.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tafamidis (Vyndaqel) til behandling av transtyretin amyloidose polynevropati hos voksne med kardiomyopati.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 61-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.04.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
07.02.2020
Ferdigstilt
24.11.2020
Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 01.12.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.
Prisnotat
Prisnotat (oppdatert 27.05.2021)
Prisnotat​ (oppdatert 05.10.2021)
Prisnotat (oppdatert 20.06.2022)
 

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06.2022)

  1. Tafamidis (Vyndaqel) innføres til behandling av villtype eller arvelig transtyretin amyloidose kardiomyopati (ATTR-CM) hos voksne.
  2. Behandlingen skal gjennomføres i henhold til følgende kriterier:
   • Oppstart av behandling kan kun gjøres av kardiolog med erfaring i behandling av transtyretin amyloidose (ATTR), ansatt ved universitetssykehus eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for denne pasientgruppen.
   • Pasienten må ha en sikkert diagnostisert ATTR kardiomyopati, vanligvis med nukleær-medisinsk påvist amyloid i myokard. Pasienten skal ved oppstart være i NYHA-klasse I eller II.
   • Pasienten skal ha en forventet gjenstående levetid betydelig over 18 måneder.
   • Ved progresjon til vedvarende (minst 6 måneder) NYHA-klasse III, skal beslutning om å fortsette behandlingen tas i samråd med kardiolog med erfaring i behandling av ATTR, ansatt ved universitetssykehus eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for denne pasientgruppen.
   • Ved rask progresjon til vedvarende NYHA-klasse III i løpet av 6 måneder etter initiert behandling, bør behandlingen avsluttes.
  3. Dette er en pris-volum avtale og forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  4. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.07.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 082-2022.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.10​.2021)​ 

 

 1. Tafamidis (Vyndaqel) innføres ikke til behandling av transtyretin amyloidose hos voksne med kardiomyopati.
 2. Prisen er for høy i forhold til den dokumenterte nytten, og budsjettkonsekvensene er store.​
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 25.10.2021 under sak 143-2021.​


 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.06.2021)​ 

  1. Tafamidis (Vyndaqel) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med transtyretinamyloidose og kardiomyopati (ATTR-CM).
  2. Prisen er for høy i forhold til den dokumenterte nytten, og budsjettkonsekvensene er store.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.06.2021 under sak 083-2021.

 


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.12.2020)

1. Tafamidis (Vyndaqel) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med transtyretinamyloidose og kardiomyopati (ATTR-CM).

2. Prisen for legemiddelet er altfor høy i forhold til den kliniske nytten.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.12.2020 under sak 118-2020.