logo Nye metoder

ID2019_076

Tagraxofusp (Elzonris)

Behandling av blastisk plasmacytoid dendrittisk celleneoplasi (BPDCN)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.06.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_076
Om metoden
Blastisk plasmocytoid dendrittisk celleneoplasi er en sjelden kreftform som utgår fra plasmocytoide dendrittiske. Sykdommen manifesterer seg som lesjoner i huden, infiltrasjon i benmarg med leukemisering og affeksjon av sentralnervesystemet.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Tagraxofusp til behandling av blastisk plasmacytoid dendrittisk celle-neoplasi (BPDCN).

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 121-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.08.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
30.12.2020
Ferdigstilt
26.05.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 01.06.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
21.06.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.06.2021)​ 

 

  1. Tagraksofusp (Elzonris) innføres ikke til behandling av blastisk plasmacytoid dendrittisk-celle neoplasi (BPDCN).
  2. Det er knyttet stor usikkerhet til effekten og behandlingen er assosiert med flere alvorlige bivirkninger.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.06.2021 under sak 075-2021.