logo Nye metoder

ID2023_078

Talazoparib (Talzenna)

I kombinasjon med enzalutamid til behandling av pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC), hvor kjemoterapi ikke er klinisk indisert.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
26.06.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_078

Innspill ID2023_078 (PDF) (publisert 09.01.2024)

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

I onkologianskaffelsen LIS2307 blir PARPi i kombinasjon med abirateron eller enzalutamid sammenlignet med hverandre til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS Talazoparib (Talzenna) i kombinasjon med enzalutamid til behandling av pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske), hvor
kjemoterapi ikke er klinisk indisert.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 016-24.

***

Anmodning ID2023_078 (PDF (publisert 27.06.2023)

Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023)

Nivå for kostnadseffektivitet er ikke etablert for denne legemiddelgruppen og det er derfor behov for en metodevurdering.

Beslutning

En hurtig metodevurdering med en kostnad-per-QALY analyse gjennomføres ved Statens legemiddelverk for talazoparib (Talzenna) i kombinasjon med enzalutamid til behandling av pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Bestillerforum kan vurdere denne beslutningen på nytt dersom det foreligger en kostnad-per-QALY analyse for en sammenlignbar metode. Firma bes om å sende inn et innspill dersom de da ønsker en ny vurdering av oppdragstype.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023) finner du her, se sak 140-23.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Gjennom utkvittering godkjenner Bestillerforum at et oppdrag er tilfredsstillende besvart. Når prisnotatet er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotatet er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.