logo Nye metoder

ID2023_078

Talazoparib (Talzenna)

I kombinasjon med enzalutamid til behandling av pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC), hvor kjemoterapi ikke er klinisk indisert.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.06.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_078

Innspill ID2023_078 (PDF) (publisert 09.01.2024)

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

I onkologianskaffelsen LIS2307 blir PARPi i kombinasjon med abirateron eller enzalutamid sammenlignet med hverandre til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS Talazoparib (Talzenna) i kombinasjon med enzalutamid til behandling av pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske), hvor
kjemoterapi ikke er klinisk indisert.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 016-24.

***

Anmodning ID2023_078 (PDF (publisert 27.06.2023)

Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023)

Nivå for kostnadseffektivitet er ikke etablert for denne legemiddelgruppen og det er derfor behov for en metodevurdering.

Beslutning

En hurtig metodevurdering med en kostnad-per-QALY analyse gjennomføres ved Statens legemiddelverk for talazoparib (Talzenna) i kombinasjon med enzalutamid til behandling av pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Bestillerforum kan vurdere denne beslutningen på nytt dersom det foreligger en kostnad-per-QALY analyse for en sammenlignbar metode. Firma bes om å sende inn et innspill dersom de da ønsker en ny vurdering av oppdragstype.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023) finner du her, se sak 140-23.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF

Status

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 18.03.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (PDF) (datert 04.03.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
22.04.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.04.2024)

  1. Talazoparib (Talzenna) i kombinasjon med enzalutamid innføres til behandling av pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) der det ikke er klinisk indikasjon for kjemoterapi.

         Følgende vilkår gjelder:

    • Det forutsettes at BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske) er påvist

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.10.2024

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 22.04.2024 under sak 053-2024.