logo Nye metoder

ID2018_129

Talazoparib (Talzenna)

Behandling av voksne pasienter med kimcelle BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Pasienter skal tidligere ha fått /.../ (se mer under*)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.11.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_129
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling brystkreft.

​*Pasienter skal tidligere ha blitt behandlet med et antracyklin og/eller et taksan i (neo)adjuvant, lokalavansert eller metastatisk setting, med mindre disse behandlingene var uegnet for pasientene.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018)*:

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for talazoparib (Talzenna) til behandling av voksne pasienter med kimcelle BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Pasienter skal tidligere ha blitt behandlet med et antracyklin og/eller et taksan i (neo)adjuvant, lokalavansert eller metastatisk setting, med mindre disse behandlingene var uegnet for pasientene.


Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) finner du her, se sak 207-18.

*Oppdatert beslutning 13.05.2020 -justert etter utstedt markedsføringstillatelse.(Opprinnelig: "Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for talazoparib ved behandling av BRCA-mutert HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.")

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.12.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.12.2019
Ferdigstilt
27.11.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 01.12.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.
 
Metodevurdering - med kommentarer fra firma inkludert i vedlegg 1
Prisnotat (oppdatert 26.03.2021)


 


 

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

    1. Talazoparib (Talzenna) innføres til behandling av voksne pasienter med kimcelle BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.07.2021, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 056-2021.


 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.12.2020)

1. Talazoparib (Talzenna) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med kimcelle BRCA1/2mutasjoner som har HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.

2. Det er ikke påvist økt totaloverlevelse ved denne behandlingen sammenlignet med etablert behandling med kjemoterapeutika, og prisen for dette legemiddelet er for høy i forhold til nytten.

 
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.12.2020 under sak 119-2020.