logo Nye metoder

ID2022_004

Teduglutid (Revestive)

Behandling av kort tarm-syndrom hos pasienter fra 4 måneders korrigert alder (corrected gestational age) og eldre.
Til metodevurdering

Kort om siste status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt dokumentasjon til metodevurderingen fra leverandøren (12.03.2024), men arbeidet med metodevurderingen er ikke påbegynt. 

Forslag

Sendt inn
10.12.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_004

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)
Nye opplysninger fra leverandøren.

Anmodning (publisert 28.08.2023)

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder opprettholder oppdraget fra 14.02.2022 om en kost-nytte vurdering (løp C) som gjennomføres av Statens legemiddelverk for Teduglutid (Revestive) til behandling av kort tarm-syndrom hos pasienter fra 4 måneders korrigert alder (corrected gestational age) og eldre . Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 129-23.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)
Bestillerforum for nye metoder utkvitterer arbeidet med notatet som Statens legemiddelverk har levert. Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 110 -23

.................................................................................................................................

Metodevarsel​​

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)
Teduglutid (Revestive) har fra før markedsføringstillatelse til behandling av pasienter ≥1 år med kort tarm-syndrom, og er tatt i bruk. Metoden er ikke tidligere metodevurdert, og det er derfor behov for metodevurdering av hele indikasjonen.

Beslutning
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for teduglutid (Revestive) til behandling av kort tarm-syndrom hos pasienter fra 4 måneders korrigert alder (corrected gestational age) og eldre. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 036-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.02.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) og tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF

​​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt dokumentasjon til metodevurderingen fra leverandøren (12.03.2024), men arbeidet med metodevurderingen er ikke påbegynt.