logo Nye metoder

ID2021_011

Tegafur, gimeracil og oteracil (Teysuno)

Behandling av metastatisk kolorektalkreft når det ikke er mulig å starte eller fortsette behandling med en annen fluoropyrimidin
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_011
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til bruk ved kolorektalkreft som er en samlebetegnelse på kreft i tykk- og endetarm

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)
En kort beskrivelse av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tegafur/gimeracil/oteracil (Teysuno) til behandling av voksne pasienter med metastatisk kolorektalkreft når det ikke er mulig å starte eller fortsette behandling med en annen fluoropyrimidin. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (18.01.2021) finner du her, se sak 020-21.