logo Nye metoder

ID2021_110

Teriflunomid (Aubagio) - Indikasjon II

Behandling av barn og ungdom (10-18 år) med relapserende remitterende multippel sklerose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
29.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_110
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av RRMS hos barn og ungdom (10-18 år)

Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021)

Metoden gjelder en utvidelse av indikasjonen til å omfatte barn.

Beslutning
Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for teriflunomid (Aubagio) til behandling av barn og ungdom (10-18 år) med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021) finner du her​,  se sak 178-21

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.09.2021
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
27.09.2021
Ferdigstilt
26.10.2021

Prisnotatet er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 02.11.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat 

Beslutning

Beslutning tatt
22.11.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.11​.2021)​ 

 

    1. Teriflunomid (Aubagio) innføres til behandling av barn og ungdom (10-18 år) med relapserende remitterende multippel sklerose.   
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet. 
    4. Aubagio 7 mg tabletter er foreløpig ikke markedsført. Det forutsettes at tilbudt pris for Aubagio 7 mg tabletter ikke skal medføre høyere årlige behandlingskostnader for barn ≤ 40 kg enn behandlingskostnader for pasienter > 40 kg.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 22.11.2021 under sak 157-2021.​