logo Nye metoder

ID2018_112

Tezakaftor/ivakaftor (Symkevi)

I kombinasjon med ivacaftor (Kalydeco) til behandling av pasienter ≥12 år med cystisk fibrose (CF)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.10.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_112
Om metoden
Legemiddel i kombinasjonsbehandling med ivakaftor (Kalydeco) hos pasienter med cystisk fibrose

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.11.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kombinasjonsbehandling med tezakaftor/ivakaftor morgen og ivakaftor (Kalydeco) kveld hos pasienter med cystisk fibrose.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (19.11.2018) finner du her, se sak 183-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.11.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
21.12.2018
Ferdigstilt
15.12.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 22.12.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Prisnotat  (oppdateret 25.04.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
18.01.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.04.2022)

 

1.  Elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) innføres til kombinasjonsbehandling av cystisk fibrose hos pasienter fra 6 år som har minst én F508del-mutasjon i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet.

Tezakaftor/ivakaftor (Symkevi) innføres i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco) til behandling av pasienter ≥12 år med cystisk fibrose (CF).

Lumakaftor/ivakaftor (Orkambi) innføres til behandling av cystisk fibrose hos pasienter over to år som er homozygote for F508 delmutasjonen i CTFR-genet.

Ivakaftor (Kalydeco) innføres til behandling av barn over 5 kg, og voksne med cystisk fibrose.

2.  Beslutningen er knyttet til en alternativ prisavtale, og det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3.  Behandlingen kan tas i bruk fra 01.06.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2022 under sak 054-2022.  

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.01.2021)

  1. Tezakaftor/ivakaftor (Symkevi) i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco) innføres ikke til behandling av pasienter ≥12 år med cystisk fibrose (CF).
  2. Prisen for legemidlene er alt for høy sett opp mot prioriteringskriteriene, og det er ikke dokumentert nytte av behandlingen over tid.
  3. Cystisk fibrose er en svært alvorlig sykdom som tar mange gode leveår. Beslutningsforum for nye metoder ser det som viktig å kunne ta i bruk nye medikamenter til denne pasientgruppen. Beslutningsforum for nye metoder ber derfor Sykehusinnkjøp HF gjenoppta forhandlinger og søke nordisk samarbeid.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.01.2021 under sak 005-2021.