logo Nye metoder

ID2019_141, ID2017_116

Tisagenlecleucel (Kymriah) - Indikasjon II

Behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktært (r/r) diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere systemiske behandlinger
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.12.2019
Sendt inn av
Leverandør, Novartis Norge AS
ID-nummer
ID2019_141, ID2017_116
Om metoden
Behandling av diffust storcellet B-cellelymfom

​​​​​Forslag (10.12.2019) ID2019_141  - forslag om en revurdering av ID2017_116

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020)
 
En oppdatering av den opprinnelige analysen med tilhørende modell med nye effektdata og oppdaterte kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tisagenlecleucel (Kymriah) til behandling av diffust storcellet B-cellelymfom.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 050-20.

..........................................................................................................................

​Metodevarsel (11.12.2017)​ ID2017_116

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tisagenlecleucel til behandling av diffust storcellet B-cellelymfom.

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 6-18.​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Oppdatering av hurtig metodevurdering og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
11.05.2021
Ferdigstilt
03.06.2022

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

..................................................................................................................................

Oppdrag: ID2019_141
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) til ID2019_141 er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder og dokumentene ble 08.06.2022 ​sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene).

Metodevurdering (publisert 07.06.2022)
Klinikerinnspill til metodevurderingen foreligger (innsendt til metodevurderingsarbeidet hos SLV)
Prisnotat (datert 02.06.2022)

.............................................................................................................................
Oppdrag: ID2017_116
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat)  til ID2017_116 er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 23.08.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene).

Metodevurdering (11.06.2019). Påbegynt: 02.07.2018. Ferdigstillt:11.06.2019. 
Prisnotat (datert 07.08.2019)


Beslutning

Beslutning tatt
18.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​​​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022)

  1. Tisagenlecleucel (Kymriah) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktært (r/r) diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere systemiske behandlinger.
  2. Prisen er for høy i forhold til den dokumenterte kliniske nytten av behandlingen. ​​


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 131-2022. ​​     

.................................................................................................................................

Tidligere beslutning - basert på oppdrag ID2017_116​

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.09.2019)

    1. ​Tisagenlecleucel (Kymriah) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktært (r/r) diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere systemiske behandlinger.

    2. Det er betydelig usikkerhet knyttet til langtidseffekten av behandlingen. Prisen er for høy i forhold til den dokumenterte effekt.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.09.2019 finner du her, se sak 94-2019.​