logo Nye metoder

ID2022_126

Tislelizumab (Tevimbra)

Behandling av voksne med inoperabelt, lokalavansert eller metastatisk øsofagealt plateepitelkarsinom etter tidligere platinabasert kjemoterapi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.09.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_126

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Leverandør har registrert legemiddelet i ordningen "Forenklet vurdering av PD-(L)1-legemidler". Bestillerforum endrer derfor oppdraget til kun prisnotat og justerer det i henhold til endelig indikasjonsordlyd:

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF for tislelizumab (Tevimbra) til behandling av voksne pasienter med inoperabelt, lokalavansert eller metastatisk øsofagealt plateepitelkarsinom etter tidligere platinabasert kjemoterapi.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 050-24.

​Metodevarsel (19.09.2022)

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022):

En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tislelizumab til behandling av voksne med ikke-resekterbar, tilbakevendende, lokalavansert eller metastatisk spiserørskreft av typen plateepitelkarsinom (ESCC) etter tidligere behandling med kjemoterapi. Prisnotat utarbeides av​ Sykehusinnkjøp HF, LIS.

​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du her, se sak 179-22.​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.10.2022
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
18.03.2024
Ferdigstilt
15.04.2024

​Status 

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 17.04.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (PDF) (datert 22.03.2024)

 

Beslutning

Beslutning tatt
27.05.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.05.2024)

  1. Tislelizumab (Tevimbra) innføres som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabelt, lokalavansert eller metastatisk øsofagealt plateepitelkarsinom etter tidligere platinabasert kjemoterapi
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.06.2024, gitt at legemiddelet er tilgjengelig i apotek.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.05.2024 under sak 063-2024.