logo Nye metoder

ID2022_126

Tislelizumab (Tevimbra)

Behandling av voksne med inoperabelt, lokalavansert eller metastatisk øsofagealt plateepitelkarsinom etter tidligere platinabasert kjemoterapi.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
15.09.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_126

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF for tislelizumab (Tevimbra) til behandling av voksne pasienter med inoperabelt, lokalavansert eller metastatisk øsofagealt plateepitelkarsinom etter tidligere platinabasert kjemoterapi.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 050-24.

​Metodevarsel (19.09.2022)

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022):

En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tislelizumab til behandling av voksne med ikke-resekterbar, tilbakevendende, lokalavansert eller metastatisk spiserørskreft av typen plateepitelkarsinom (ESCC) etter tidligere behandling med kjemoterapi. Prisnotat utarbeides av​ Sykehusinnkjøp HF, LIS.

​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du her, se sak 179-22.​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.10.2022
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF

Status (18.03.2024)

Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et prisnotat

​Generell informasjon

Når prisnotatet er mottatt og utkvittert av Bestillerforum sendes det til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.