logo Nye metoder

ID2017_079

Tivozanib (Fotivda)

Førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk nyrecellekarsinom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
18.08.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_079
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk nyrecellekarsinom

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
03.09.2018
Ferdigstilt
29.10.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 19.11.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

 

Beslutning

Beslutning tatt
29.04.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Presisering av Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder (06.06.2019)

I de norske nasjonale retningslinjene for behandling av pasienter med nyrecellekreft er sunitinib og pazopanib angitt som førstelinjebehandling.  

Metodevurderingen på tivozanib (Fotivda) vurderte om legemiddelet hadde sammenlignbar effekt og sikkerhet som annen relevant førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.

Med foreliggende evidensgrunnlag anses ikke tivozanib (Fotivda) å være likeverdig med sunitinib og pazopanib i førstelinjebehandling.

Tivozanib (Fotivda) kan eventuelt anvendes som et alternativ i første linje for noen pasienter som etter individuell medisinsk vurdering ikke kan bruke sunitinib eller pazopanib.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.04.2019)

1. Tivozanib (Fotivda) kan innføres til behandling av avansert nyrecellekarsinom til pasienter som ikke har effekt av eller ikke tolererer etablert førstelinjebehandling.
2. Dette forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
3. Behandlingen kan innføres fra 1. juni 2019, da det er denne datoen ny pris gjelder fra.  

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.04.2019 finner du her - se sak 37-2019.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.12.2018):

Tivozanib (Fotivda) innføres ikke til behandling av avansert nyrecellekarsinom.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.12.2018 finner du her - se sak 149-2018.