logo Nye metoder

ID2023_009

Tocilizumab (RoActemra) - Indikasjon V

For å bremse nedgangen i lungefunksjon hos voksne med systemisk sklerose-assosiert interstitiell lungesykdom
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
08.12.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_009
Om metoden
Legemiddel (injeksjon/infusjon) til behandling av lungesykdom

Metodevarsel​ (publisert 13.12.2022)


Bestillerforum for nye metoder 23.01.2023

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tocilizumab (RoActemra) for å bremse nedgangen i lungefunksjon hos voksne med systemisk sklerose-assosiert interstitiell lungesykdom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her , se sak 008-23.​


Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.01.2023
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.