logo Nye metoder

ID2021_052

Tofacitinib (Xeljanz) - Indikasjon IV

Behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (RF-positiv eller RF-negativ polyartritt og forlenget oligoartritt)og juvenil psoriasisartritt hos pasienter 2 år og eldre, som har respondert utilstrekkelig på tidligere behandling med DMARD-er
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.03.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_052
Om metoden
Legemiddel (tabletter/mikstur) til behandling av barneleddgikt.

​Metodevarsel


Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)*
Oppdatert 08.07.2022*​
En forenklet metodevurdering med beskrivelse av bivirkninger gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tofacitinib (Xeljanz) til behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (revmatoid faktor-positiv (RF-positiv) eller negativ (RF-negativ) polyartritt og forlenget oligoartritt) og juvenil psoriasisartritt (PsA) hos pasienter som er 2 år og eldre, som har respondert utilstrekkelig på tidligere behandling med DMARD-er. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Tofacitinib kan gis i kombinasjon med metotreksat (MTX) eller som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når fortsatt behandling med MTX er uhensiktsmessig. 

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 087-21.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med beskrivelse av bivirkninger gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tofacitinib (Xeljanz) til behandling av polyartikulær juvenil idiopatisk artritt hos pasienter ≥ 2 år . Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.  

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.04.2021
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
20.09.2022

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk har levert et notat med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum den 20.06.2022 (se under).

 ​​Oppdraget (notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 26.09.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Notat (publisert 11.08.2022).

​​Prisnotat (datert 13.09.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
18.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022)

  1. Tofacitinib (Xeljanz) innføres til behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (revmatoid faktor-positiv eller negativ polyartritt og forlenget oligoartritt) og juvenil psoriasisartritt hos pasienter som er 2 år og eldre, som har respondert utilstrekkelig på tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 138-2022. ​​