logo Nye metoder

ID2021_093

Tofacitinib (Xeljanz) - Indikasjon V

Behandling av voksne pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_093
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av ankyloserende spondylitt

​​​​Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021):*
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tofacitinib (Xeljanz) til behandling av voksne med aktiv ankyloserende spondylitt som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021) finner du her , se sak 179-21.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tofacitinib (Xeljanz) til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne som ikke har respondert tilfredsstillende på konvensjonell behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Tidligere beslutning


Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021):
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF, LIS ønsker å diskutere mulige forenklinger av metodevurderingen ytterligere før de kommer tilbake med en bestillingsanbefaling til Bestillerforum for nye metoder.

Beslutning
Saken utsettes.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her​, se sak 151-21.

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.09.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp B) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
16.09.2022
Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter før​st. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
​​Statens legemiddelverk har levert et notat med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum den 20.06.2022 (se under).

Oppdraget (notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 20.09.2022 og doku​mentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning. 

Notat (publisert 11.08.2022)

Prisnotat (datert 13.09.2022)


Beslutning

Beslutning tatt
18.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022)

  1. Tofacitinib (Xeljanz) innføres til behandling av voksne pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 137-2022. ​​