logo Nye metoder

ID2021_005

Tralokinumab (Adtralza)

Behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er kandidater for systemisk behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_005
Om metoden
Legemiddel (ferdigfylt sprøyte til injeksjon) til behandling av hudsykdommen atopisk dermatitt

​​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)

En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tralokinumab til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er kandidater for systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (18.01.2021) finner du her, se sak 014-21.


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.01.2021
Type
Forenklet metodevurdering (B)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
27.04.2021
Ferdigstilt
27.05.2022

​​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
​Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 30.05.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

 

Metodevurdering (utkvittert og publisert 08.04.2022)

Prisnotat (publisert 20.06.2022)


 

 

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06.2022)

    1. Tralokinumab (Adtralza) innføres ikke til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er kandidater for systemisk behandling.   
    2. Det er ikke vist fordeler som kan tilsi en høyere pris enn andre tilgjengelige behandlingsalternativer.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 079-2022.