logo Nye metoder

ID2019_073

Transanal total mesorektal eksisjon (TaTME)

Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.06.2019
Sendt inn av
Regionalt helseforetak
ID-nummer
ID2019_073

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. Folkehelseinstituttet kan melde inn saken på nytt dersom ytterligere dokumentasjon viser at metoden kan være aktuell å vurdere.

Kartleggingsoversikt fra Folkehelseinstituttet med vurdering av tilgjengelig dokumentasjon for transanal total mesorektal eksisjon (TaTME) til behandling av svulster i endetarm sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som
forbereder saker til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 027-20.

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019):
Folkehelseinstituttet gjennomfører et litteratursøk for å identifisere tilgjengelig dokumentasjon. Folkehelseinstituttet oppsummerer sine funn og kommer tilbake til Bestillerforum RHF med en anbefaling på hensiktsmessig nivå for
metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finner du her, se sak 109-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.06.2019
Type
Kartleggingsoversikt
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
17.06.2019
Ferdigstilt
20.01.2020

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. Folkehelseinstituttet kan melde inn saken på nytt dersom ytterligere dokumentasjon viser at metoden kan være aktuell å vurdere.

Kartleggingsoversikt fra Folkehelseinstituttet med vurdering av tilgjengelig dokumentasjon for transanal total mesorektal eksisjon (TaTME) til behandling av svulster i endetarm sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som
forbereder saker til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess (sendt den 03.02.2020 ).

Kartleggingsoversikt

Beslutning

Beslutning tatt
23.04.2020
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (23.04.2020)

 

  • Transanal total mesorektal eksisjon (TaTME) skal ikke innføres. Dokumentasjonsgrunnlaget er mangelfullt.
  • Dersom metoden ønskes vurdert på ny, må det gjøres en ny bestilling til Nye metoder.

Referat fra interregionalt fagdirektørmøte finner du her (se sak 48-2020)

Saken er referatført i Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020 som du finner her, se sak 55-2020.