logo Nye metoder

ID2021_057

Transkraniell likestrømsstimulering

Behandling av depresjon og afasi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
23.02.2021
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Sykehuset Innlandet HF
ID-nummer
ID2021_057
Om metoden
Daglige repeterende lavstrøms-stimuleringer av hjernen i en periode på 3-4 uker.

​​​​​Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt, sikkerhet og helseøkonomi (løp A) gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for transkraniell likestrømsstimulering til behandling av depresjon og afasi. Folkehelseinstituttet kommer tilbake til Bestillerforum dersom gjennomgangen peker på behov for en mer omfattende helseøkonomisk evaluering, dvs. en fullstendig metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021) finner du her​, se sak 100-21​.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Forenklet metodevurdering (A)
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
22.09.2021
Ferdigstilt
01.04.2022

Status
Oppdraget (metodevurdering) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 12.04.2022 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 12.04.2022)

​​

Beslutning

Beslutning tatt
12.12.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12​.2022)​ 

 

    1. Transkraniell likestrømsstimulering (tDCS) innføres som et alternativ for pasienter med moderat til alvorlig unipolar depresjon som ikke ønsker, ikke responderer på, eller får alvorlige bivirkninger av medikamentell behandling eller elektrokonvulsiv behandling (ECT). 
    2. Transkraniell likestrømsstimulering (tDCS) innføres til behandling av slagindusert afasi. Behandlingen skal kun tilbys i kombinasjon med språktrening. 
    3. Behandlingen skal, for både depresjon og slagindusert afasi, initieres, følges opp og avsluttes i spesialisthelsetjenesten. 
    4. Transkraniell likestrømsstimulering (tDCS) innføres ikke til behandling av primær progressiv afasi. Kunnskapsgrunnlaget om effekter av tDCS hos pasienter med primær progressiv afasi er for usikkert.​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022 under sak 162-20221.​