logo Nye metoder

ID2022_007

Trastuzumabderukstekan (Enhertu) - Indikasjon II

Behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk HER2-positiv adenokarsinom i mage eller gastroøsofageal overgang som har mottatt én tidligere anti-HER2-basert behandling.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
09.12.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_007
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av krefttypen adenokarsinom i magen.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for
trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk HER2-positiv gastrisk
adenokarsinom eller adenokarsinom i gastroøsofageal overgang som har mottatt én tidligere anti-HER2-basert
behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022) finner du her , se sak 008-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.01.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.