logo Nye metoder

ID2022_041, ID2021_006

Trastuzumabderukstekan (Enhertu) - Indikasjon III

Behandling av pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som har fått en eller flere tidligere anti-HER2-baserte regimer
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.02.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_041, ID2021_006
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av en type brystkreft

Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som har fått en eller flere tidligere anti-HER2-baserte regimer. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 061-22.

 

 

Relatert metode ID2021_006 som gjelder 3. linjebehandling er tidligere behandlet i Bestillerforum.

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021) 
Oppdatert 21.05.2021*
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for trastuzumab derukstekan til behandling av pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som har fått to eller flere tidligere anti-HER2-baserte regimer. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF (18.01.2021) finner du her, se sak 015-21

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for trastuzumab derukstekan til behandling av inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.03.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
08.04.2022
Ferdigstilt
17.10.2022

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 25.10.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering​​ ​(publisert 06.10.2022)

Prisnotat​​ ​(datert 24.10.2022)


Metodevurdering for relatert metode ID2021_006 som gjelder 3. linjebehandling, se oppdrag gitt i Bestillerforum 18.01.2021.

 

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 05.11.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

​Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
27.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.10.2022)

 

    1. Trastuzumabderukstekan (Enhertu) innføres til behandling av pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som har fått ett eller flere tidligere anti-HER2-baserte regimer.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. 
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.11.2022.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.10.2022 under sak 147-2022. ​​     

 

 

Relatert metode ID2021_006 som gjaldt 3. linjebehandling er tidligere behandlet i Beslutningsforum (22.11.2021). Beslutningen i ID2022_041 fra 27.10.2022 (se over) omfatter også indikasjonen i ID2021_006 og er dermed gjeldende beslutning for metoden.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.11​.2021)*

1 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) innføres ikke til behandling av inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft etter to eller flere tidligere anti-HER2-baserte regimer.
2 Med tilgjengelig dokumentasjon er det ikke mulig å vurdere relativ effekt i forhold til dagens behandlingsalternativer, og prisen er høy.
3 Bestillerforum for nye metoder ber om ny vurdering når det foreligger nye data som forventes våren 2022. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 22.11.2021 under sak 153-2021

 

*Beslutningen gjaldt ID2021_006. Senere beslutning for ID2022_041 (se over) er gjeldende og dekker også indikasjonen ID2021_006.