logo Nye metoder

ID2018_077

Treosulfan (Trecondi)

Kombinasjon med fludarabin til forbehandling (kondisjonering) før allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (alloHSCT) hos voksne pasienter med malign eller ikke-malign sykdom, og hos pediatriske pasienter eldre enn én måned med malign sykdom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.08.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_077
Om metoden
Legemiddel (intravenøst) til allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (alloHSCT) for overføring av fremmede (ikke kroppsegne) stamceller fra en donors benmarg.

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (25.09.2019)
De regionale fagdirektørene gir unntak på gruppenivå inntil saken er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder. Link til beslutningen om unntak her.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.09.2018):*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for treosulfan (Trecondi) i kombinasjon med fludarabin til forbehandling (kondisjonering) før allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (alloHSCT) hos voksne pasienter med malign eller ikke-malign sykdom, og hos pediatriske pasienter eldre enn én måned med malign sykdom.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09. 2018) finner du her, se sak 138-18.

*Oppdatert 13.05.2020 - justert etter utstedt markedsføringstillatelse.
Opprinnelig beslutning: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for treosulfan til forbehandling (kondisjonering) før allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.09.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.02.2020
Ferdigstilt
24.11.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 01.12.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.
MetodevuderingBeslutning

Beslutning tatt
14.12.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.12.2020)

1. Treosulfan (Trecondi) i kombinasjon med fludarabin innføres til forbehandling (kondisjonering) før allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (alloHSCT) hos voksne pasienter med malign eller ikke-malign sykdom, og hos pediatriske pasienter eldre enn én måned med malign sykdom.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet kan tas i bruk fra 15. januar 2021.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.12.2020 under sak 117-2020.