logo Nye metoder

ID2019_110

Treprostinilnatrium (Trepulmix)

Behandling av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.10.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_110
Om metoden
Legemiddel til behandling av høyt trykk i lungekretsløpet

Bestillerforum for nye metoder 25.09.2023
Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023) finner du her, se sak 144-23.

.............................................................................................................................

​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for treprostinilnatrium til behandling av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 200-19. 

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (23.10.2023)

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2019_110 Treprostinilnatrium til behandling av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023. Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023 under sak 144-2023.    

  1.