logo Nye metoder

ID2018_086

Trientin tetrahydroklorid (Cuprior)

Til behandling av Wilsons sykdom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
16.08.2018
Sendt inn av
GMP Orphan
ID-nummer
ID2018_086
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av Wilsons sykdom

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Hurtig metodevurdering fra Statens legemiddelverk sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess. Den hurtige metodevurderingen publiseres.
Sykehusinnkjøp HF, LIS bes om å levere en oversikt over leverandører av legemidler med trientin, og vurdere fremtidige anskaffelsesmuligheter i et oppdatert prisnotat

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 120-19.

​Forslagsskjema

Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum RHF (24.09.2018):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 144-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.09.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
19.12.2018
Ferdigstilt
28.06.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 26.08.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Hurtig metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
21.10.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (21.10.2019)

1. Trientin tetrahydroklorid (Cuprior) kan innføres til behandling av Wilsons sykdom hos pasienter som er fem år og eldre og ikke tåler behandling med D-penicillamin.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. desember 2019, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.10.2019 under sak 107-2019.