logo Nye metoder

ID2017_047, ID2015_046

Trifluridin / tipiracil (Lonsurf)

Tredjelinjebehandling, eller senere, av metastaserende kolorektalkreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.09.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_047, ID2015_046
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av tarmkreft.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for trifluridin/tipiracil (Lonsurf) til tredjelinjebehandling eller senere av metastaserende kolorektalkreft.

*​Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 71-17.

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016)
Bestillerforum RHF ber om at oppdrag om metodevurdering på Trifluridine tipiracil (TAS-102 Lonsurf) avsluttes og tas ut av Nye metoder. Dette med referanse til at det bare er legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for som skal metodevurderes og behandles i beslutningsforum for nye metoder.

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.10.2015)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Trifluridin/tipiracil (TAS-102/Lonsurf) i tredjelinjebehandling av metastaserende  kolorektalkreft ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Ferdigstilt
06.07.2017

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 14.08.2017 og sendt til beslutning.
Hurtig metodevurdering/«refusjonsrapport» (07.04.2017) og notat (06.07.2017)

Beslutning

Beslutning tatt
21.08.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.08.2017)
Trifluridin/tipiracil (Lonsurf) kan innføres til tredjelinjebehandling eller senere behandling av metastaserende kolorektalkreft (tykktarm- og endetarmskreft).

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.08.2017 finner du her, se sak 69-2017.