logo Nye metoder

ID2019_013

Trifluridine / tipiracil (Lonsurf) - Indikasjon II

Behandling av metastaserende magekreft, inkludert adenomkarsionom i gastroøsofagalovergangen, etter minst to systemiske behandlingslinjer mot avansert sykdom.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.01.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_013
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av kreft i magesekken

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.02.2019)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for trifluridine/tipiracil (Lonsurf) til behandling av metastaserende magekreft, inkludert adenomkarsionom i gastroøsofagalovergangen, etter minst to systemiske behandlingslinjer mot avansert sykdom.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (25.02.2019) finner du her, se sak 25-19.

*Beslutningen ble oppdatert og justert 10.09.2020 etter utstedt markedsføringstillatelse.
Opprinnelig beslutning:  Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for trifluridine / tipiracil (Lonsurf) til behandling av kreft i magesekken

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.02.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
12.05.2020
Ferdigstilt
19.11.2021

Metodevurdering og tilhørende prisnotat er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 24.11.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

​Metodevurdering
Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
13.12.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.12​.2021)​ ​

  1. Trifluridin/tipiracil (Lonsurf) innføres ikke til behandling av metastaserende magekreft, inkludert adenokarsinom i gastroøsofagealovergangen, etter minst to systemiske behandlingslinjer mot avansert sykdom 
  2. Prisen er for høy sett opp mot den dokumenterte kliniske nytten av behandlingen.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.12.2021 under sak 173-2021.​