logo Nye metoder

ID2021_139

Triklosan- og klorheksidinbelagte suturer

Bruk til forebygging av infeksjoner i operasjonsområdet
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
08.10.2021
Sendt inn av
Leverandør, Ethicon, Johnson & Johnson MD
ID-nummer
ID2021_139
Om metoden
Til bruk under operasjon for å forhindre sårinfeksjon etter kirurgi. Revurdering av ID2018_070

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022)
Bestillerforum for nye metoder ber om at den fullstendige metodevurderingen ID2021_139 Triklosanbelagte suturer til forebygging av postoperativ sårinfeksjon utvides til også å omfatte suturer belagt med klorheksidin.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022) finner du her, se sak 139-22

..............................................................................................................................

​​Forslag​​ - er opprinnelig en revurdering av ID2018_070 (link) men oppdraget ble utvidet til også å omfatte suturer belagt med klorheksidin.

Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021):
Det er potensielt flere produsenter. Antall randomiserte studier har økt betraktelig siden forrige metodevurdering.

I tillegg til vanlig rekruttering av fageksperter til oppdraget så bes Folkehelseinstituttet om å konsultere Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Beslutning:
En fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for triklosanbelagte suturer til forebygging av postoperativ sårinfeksjon. Bestillerforum for nye metoder ber om at metodevurderingen inkluderer en vurdering av eventuelle miljøpåvirkninger.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her, se sak 231-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.12.2021
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
02.05.2022
Ferdigstilt
18.08.2023

Oppdraget (metodevurderingen) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 24.08.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (pdf.) (publisert 29.08.2023) 

Innspill fra firma(pdf.) (publisert 22.09.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.10.2023)

Triklosanbelagte suturer til forebygging av infeksjoner i operasjonsområde innføres ikke for rutinemessig bruk ved operasjoner. Triklosanbelagte suturer kan brukes i tilfeller med høy risiko for postoperativ infeksjon.

 

  • Resultatene fra metodevurderingen viser ingen forskjell, eller muligens en liten reduksjon, i risiko for infeksjoner i operasjonsområdet etter gastrointestinale / abdominale og etter rene operasjoner ved bruk av triklosanbelagte suturer sammenliknet med standard suturer. Det er usikkert om den eventuelle reduksjonen er av klinisk betydning, særlig når infeksjonsforekomsten er lav i land som Norge.
  • For de øvrige operasjonstypene viser metodevurderingen liten eller ingen forskjell i risiko for infeksjoner mellom suturtypene.
  • Merkostnaden ved å bruke triklosanbelagte suturer er svært lav, mens behandling av infeksjon i operasjonsområde er ressurskrevende. Det ser ut til å være en tendens til at triklosanbelagte suturer potensielt vil gi mindre kostnadsbesparelser desto lavere infeksjonsinsidensen er.
  • Triklosan i suturer vil ha liten miljøpåvirkning, men er koblet til resistens mot antibiotika hos flere viktige sykdomsfremkallende bakterier samt i miljøbakterier, og kan potensielt føre til økt overføring av antibiotikaresistensgener mellom bakterier.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.10.2023 under sak 119-2023.