logo Nye metoder

ID2020_067

Tucatinib (Tukysa)

BRYSTKREFT - Kombinasjon med trastuzumab og kapecitabin til behandling av HER2-positiv, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkreft, hos pasienter som har fått minst 2 antiHER2 behandlingsregimer tidligere
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.08.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_067
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av brystkreft

​​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

Oppdatert 15.09.2021*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tukatinib (Tukysa) i kombinasjon med trastuzumab og kapecitabin til behandling av voksne pasienter med HER2-positiv, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkreft, som har fått minst 2 antiHER2 behandlingsregimer tidligere.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 163-20.

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tucatinib i kombinasjon med trastuzumab og kapecitabin til behandling av inoperabel lokalavansert eller metastatisk HER2-positiv brystkreft.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Hurtig metodevurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
16.04.2021
Ferdigstilt
05.09.2022


Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 13.09.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (datert 05.09.2022)
Prisnotat (datert 06.09.2022)Beslutning

Beslutning tatt
26.09.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2022)

    1. ​Tukatinib (Tukysa) i kombinasjon med trastuzumab og kapecitabin innføres til behandling av HER2-positiv, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkreft, hos pasienter som har fått minst to anti-HER2 behandlingsregimer tidligere.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.11.2022.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2022 under sak 118-2022. ​