logo Nye metoder

ID2018_098

Turoktokog alfa pegol (Esperoct)

Behandling og profylakse hos pasienter med hemofili A som er tolv år og eldre.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens Legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_098
Om metoden
Legemiddel (intravenøst) til behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):
En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for turoktokog alfa pegol til behandling av hemofili A.


Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 165-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Forenklet hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
04.12.2019
Ferdigstilt
03.04.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 17.04.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
27.04.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.04.2020)

  1. Turoktokog alfa pegol (Esperoct) kan innføres til behandling og profylakse hos pasienter med hemofili A som er tolv år og eldre (i henhold til markedsføringstillatelse).
  2.  Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3.  Det forutsettes at legemiddelet inngår i anbud, og vil først kunne tas i bruk fra 1. september 2020.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.04.2020 under sak 39-2020.