logo

ID2020_081, ID2022_134

Upadacitinib (Rinvoq) - Indikasjon III

MUSKEL-SKJELETT-BINDEVEVSSYKDOMMER - Behandling av aktiv ankyloserende spondylitt (AS) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling.
Beslutning foreligger
30.08.2021

Forslag

Sendt inn
20.08.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_081, ID2022_134
Om metoden
Legemiddel (depottablett) til behandling av ankyloserende spondylitt (tidligere kalt Bekhterevs sykdom). En kronisk antiinflammatorisk sykdom som hovedsakelig angriper bekkenet, ryggen, nakken og brystkassen.

Anmodning om revurdering (publisert 24.05.2023) 

Innspill (fra kliniker, publisert 03.07.2023)

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)

Nye metoder har gjort en vurdering av de tilsendte opplysningene. Nye metoder vurderer at opplysningene ikke vil endre resultatet av tidligere vurdering vesentlig.

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om revurdering ettersom det er lite sannsynlig at en revurdering vil endre eksisterende beslutning.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Det vises til gjeldende beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 124-23. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

​ID2022_134

​​Forslag  - om revurdering av ID2020_081 ​hvor beslutning foreligger. (mottatt 30.09.2022. (ID2022_134)

Innspill (​mottatt 28.11.2022) fra firma

Innspill​ (mott​att​ 29.11.2022) fra Spafo Norge

Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022)
Leverandør viser ikke til ny pris eller nye kliniske data i forslaget. JAK-hemmeren tofacitinib (Xeljanz), ID2021_093, er besluttet innført av Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 til aktuell pasientgruppe, og er også et relevant sammenligningsalternativ.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder viser til beslutningen i ID2020_081 om at Sykehusinnkjøp HF bes gjenoppta forhandlingene med leverandør. En revurdering av ID2020_081 forutsetter lavere pris for upadacitinib (Rinvoq).​​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 203-22 ​​

....................................................................................................................................

ID2020_081

​​Metodevarsel (ID2020_081)

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020):
Oppdatert 15.03.2021*

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt (AS) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. (ID2020_081)

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt (AS) hos voksne pasienter. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 177-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Forenklet metodevurdering (løp A) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
06.08.2021

Metodevurdering og tilhørende prisnotat (til ID2020_081) er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 11.08.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​

Metodevurdering 

Prisnotat​​

Beslutning

Beslutning tatt
30.08.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

 

  1. Upadacitinib (Rinvoq) innføres ikke til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling.  
  2. Det er ikke dokumentert fordeler med Rinvoq som kan tilsi at behandlingen kan ha en høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 104-2021.