logo Nye metoder

ID2021_085

Upadacitinib (Rinvoq) - Indikasjon IV

Behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne og ungdom ≥12 år som er aktuelle for systemisk behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.05.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_085
Om metoden
Legemiddel (depottablett) til behandling av atopisk eksem

​​​​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for upadacitinib (Rinvoq) til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne og ungdom ≥12 år som er aktuelle for systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her​, se sak 137-21


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.06.2021
Type
Forenklet metodevurdering (B)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
08.07.2021
Ferdigstilt
23.12.2021

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdatert rapport er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 30.06.2022 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til ​Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering​ (oppdatert 25.05.2022)

Prisnotat (datert 15.06.2022)

Prisnotat​ (datert 20.09.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
18.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022)

  1. Upadacitinib (Rinvoq) innføres til behandling av alvorlig atopisk eksem hos voksne og ungdom ≥12 år som er aktuelle for systemisk behandling, og hvor det ikke er oppnådd adekvat effekt av tidligere systemisk behandling eller det er kontraindikasjoner for andre tilgjengelige alternativer.
  2. Behandlingen skal gjennomføres i tråd med Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem, utarbeidet av Norsk forening for dermatologi og venerologi (lenke her​).
 
Herunder skal følgende anbefalinger legges til grunn:
Biologiske legemidler og JAK-hemmere kan forskrives av spesialister i hud- og veneriske sykdommer med god kjennskap til atopisk eksem behandling og vurdering (skåring) av alvorlighetsgrad. Forskrivingen skal godkjennes av fagmiljøet ved et offentlig eller ikke-kommersielt privat sykehus med minst to spesialister i hud- og veneriske sykdommer.
 
Følgende startkriterier gjelder, og alle skal være oppfylt:
1) Krav til alvorlighet: EASI-skår over eller lik 21, POEM-skår ≥ 17, og DLQI-skår ≥ 11.
2) Alvorlig sykdom ved flere anledninger over en periode på 3-6 måneder.
3) Biologisk behandling eller JAK-hemmere kan benyttes når behandlingsmål ikke er nådd, eller effekten er kortvarig, ved bruk av topikal og/eller lysbehandling, og når minst en systemisk behandling er prøvd.
 
Følgende stoppkriterier gjelder:
1) Dersom pasienten ikke har hatt adekvat respons på behandlingen, bør denne stoppes etter 16 uker.
2) Ved god effekt av behandlingen og minimal sykdomsaktivitet de siste 12 måneder anbefales det å stoppe behandlingen.
 
Ved residiv kan behandling gjenopptas.
 
Kontroll anbefales hver tredje måned, noe hyppigere i starten, og bør innbefatte EASI, DLQI, POEM og blodprøvene Hemoglobin, Leukocytter med differensialtelling, ALAT og Serum-kreatinin.
 
4. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
 
5. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.02.2023 når nye avtaler trer i kraft.

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 141-2022. ​​     

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.08.2022)

    1. Upadacitinib (Rinvoq) innføres ikke til behandling av alvorlig atopisk eksem hos voksne og ungdom ≥12 år som er aktuelle for systemisk behandling, og hvor det ikke er oppnådd adekvat effekt av tidligere systemisk behandling eller det er kontraindikasjoner for andre tilgjengelige alternativer.
    2. Prisen på legemiddelet er for høy i forhold til allerede tilgjengelige behandlingsalternativer.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.08.2022 under sak 092-2022.