logo Nye metoder

ID2022_044

Upadacitinib (Rinvoq) - Indikasjon V

Behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.02.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_044
Om metoden
Legemiddel (depottabletter) til behandling av voksne med ulcerøs kolitt og som er en selektiv og reversibel hemmer av Janus-kinase (JAK)

Anmodning om revurdering (publisert 24.05.2023)

Innspill (fra kliniker, publisert 03.07.2023)

Innspill (fra pasientorganisasjon, publisert 25.08.2023)

 

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)

Nye metoder har gjort en vurdering av de tilsendte opplysningene. Nye metoder vurderer at opplysningene ikke vil endre resultatet av tidligere vurdering vesentlig. Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om revurdering ettersom det er lite sannsynlig at en revurdering vil endre eksisterende beslutning.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Det vises til gjeldende beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 123-23.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

​​​Metodevarsel​​

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022)

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (løp A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for upadacitinib (Rinvoq) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 064-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.03.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp A) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 20.11.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Notat (Publisert 03.11.2022)

Prisnotat (datert 14.11.2022)

Prisnotat (datert 21.12.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
12.12.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning regionale fagdirektører (03.01.2024)

    1. Prisnotat datert 21.12.2023 sendes ikke til Beslutningsforum.
    2. Saken sendes tilbake til Sykehusinnkjøp som bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12​.2022)​ 

    1. Upadacitinib (Rinvoq) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel. 
    2. Det er ikke dokumenterte fordeler med Rinvoq som kan tilsi at behandlingen kan ha en høyere pris enn lignende innførte behandlingsalternativer.
    3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022 under sak 171-20221.​