logo Nye metoder

ID2022_136

Upadacitinib (Rinvoq) - Indikasjon VI

Behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller var intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
06.10.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_136
Om metoden
Legemiddel (depottablett) til behandling av Crohns sykdom som er en kronisk betennelsessykdom som kan ramme alle deler av mage-tarmkanalen. Ved å senke aktiviteten til et enzym i kroppen kan legemidlet redusere betennelse.

​​Metodevarsel ​(06.10.2022)​

Innspill fra firma​ (24.10.2022)

Innspill fra pasientorganisasjon (15.06.2023)

Bestillerforum for nye metoder (21.11.2022)
Oppdatert 30.05.2023*

En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for upadacitinib (Rinvoq) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller var intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.11.2022) finner du her, se sak 191-22.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for upadacitinib (Rinvoq) til behandling av moderat til alvorlig Crohns sykdom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.11.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp D)
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

​​

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes 

Status


Statens legemiddelverk (SLV) har med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum levert et notat til oppdraget (se under). Oppdraget (metodevurdering/notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 02.06.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

 

Metodevurdering (notat) (publisert 01.06.2023)

Prisnotat (datert 26.05.2023)


 

Beslutning

Beslutning tatt
19.06.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.06.2023)

    1. Upadacitinib (Rinvoq) innføres til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller var intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 19.06.2023 under sak 080-2023.