logo Nye metoder

ID2019_098

Upadacitinib (Rinvoq)

Behandling ved moderat til alvorlig revmatoid artritt
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.09.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_098
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av leddgikt

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet gjennomføres ved Statens legemiddelverk for upadacitinib ved moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA). Sykehusinnkjøp HF divisjon legemidler (LIS) utarbeider tilhørende prisnotat.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 178-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.11.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
19.12.2019
Ferdigstilt
30.06.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 06.08.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Forenklet metodevurdering
Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
31.08.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.08.2020)

1. Upadacitinib (Rinvoq) kan innføres til behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen.

3. Legemiddelet skal inngå i anbud, og kan tas i bruk fra 1. februar 2021.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.08.2020.2020 under sak 071-2020.