logo Nye metoder

ID2019_112

Ustekinumab (Stelara) - Indikasjon III

Behandling av moderat til alvorlig psoriasis hos barn i alderen 6 til 12 år
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.10.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_112
Om metoden
Legemiddel til behandling av hudsykdommen psoriasis hos barn

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet  gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ustekinumab (Stelara) til behandling av moderat til alvorlig psoriasis hos barn i alderen 6 til 12 år.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 202-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
19.06.2020
Ferdigstilt
22.12.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 05.01.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
18.01.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.01.2021)

    1. Ustekinumab (Stelara) innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos barn og ungdom fra 6 år som ikke kontrolleres tilstrekkelig, eller som ikke tåler, annen systemisk behandling eller fototerapi i henhold til godkjent bruksområde i markedsføringstillatelsen.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen.
    3. Legemiddelet skal inngå i anbud, og kan tas i bruk fra 1. februar 2021.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.01.2021 under sak 003-2021.