logo Nye metoder

ID2023_044

Vamorolone (Agamree)

Behandling av Duchennes muskeldystrofi.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
16.03.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_044
Om metoden
Legemiddel (mikstur) til behadnling av Duchennes muskeldystrofi som er en alvorlig, sjelden og progressiv muskelsykdom. Vamorolone er en ny type antiinflammatorisk legemiddel.

​Metodevarsel (publisert 16.03.2023, oppdatert versjon 20.04.2023)

Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023)
En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vamorolone til behandling av Duchennes muskeldystrofi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023) finner du her, se sak 074-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2023
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

​​​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert