logo Nye metoder

ID2021_130

Vedolizumab (Entyvio) - Indikasjon II

Behandling av voksne med pouchitt, som har gjennomgått proktokolektomi med ileoanalt bekkenreservoar (IPAA) ved ulcerøs kolitt, og som ikke tolerere eller responderer på behandling med antibiotika
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
07.10.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_130
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av voksne med pouchitt, som har gjennomgått proktokolektomi med ileoanalt bekkenreservoar (IPAA) ved ulcerøs kolitt, og som ikke tolerere eller responderer på behandling med antibiotika

Metodevarsel

Innspill fra firma​ (08.11.2021)

Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022)
Bestillerforum har mottatt faglige innspill som tilsier at denne indikasjonen ikke er omfattet av tidligere vurderte indikasjoner og metoden må dermed vurderes separat.
Beslutning
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vedolizumab (Entyvio) til behandling av voksne med pouchitt som har gjennomgått proktokolektomi med ileoanalt
bekkenreservoar ved ulcerøs kolitt, og som ikke tolererer eller responderer på behandling med antibiotika. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022) finner du her , se sak 005-22.

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)

Det ble i møtet reist spørsmål ved om pasientgruppen allerede omfattes av indikasjonen som er besluttet innført (ID2014_037). Bestillerforum ser behov for å få dette nærmere undersøkt før det tas stilling til et eventuelt oppdrag.

Beslutning:​ Sekretariatet for nye metoder koordinerer et arbeid med å innhente innspill for å se på grensedragningen mellom ID2021_130 og ID2014_037 Vedolizumab (Entyvio) til behandling av alvorlig aktiv ulcerøs kolitt og Chrons sykdom. Saken tas deretter tilbake til Bestillerforum for nye metoder.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.11.2021 finner du her, se sak 211-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.01.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:

Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.