logo Nye metoder

ID2017_119, ID2021_076

Velmanase alfa (Lamzede)

Behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfa-mannosidose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.12.2017
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2017_119, ID2021_076
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) som kan erstatte et enzym (en type protein) ved alfa-mannosidose som er en ekstremt sjelden arvelig sykdom.

Forslag (06.05.2021), ID2021_076. Revurdering av ID2017_119.

Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021)
Leverandør har i forslaget signalisert at de har utviklet en ny helseøkonomisk modell. Nytt pristilbud og ny helseøkonomisk modell, inkludert foreslått stoppregel fra leverandør, endrer med stor sannsynlighet ikke den tidligere beslutningen i saken. Det er nødvendig med en vesentlig prisreduksjon for at prioriteringskriteriene skal være oppfylt.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder ber om at leverandøren oversender den nye helseøkonomisk modellen de har utviklet til Statens legemiddelverk for velmanase alfa (Lamzede) til behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfamannosidose. Statens legemiddelverk gjennomfører en metodevurdering på hensiktsmessig nivå basert på innsendt dokumentasjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her , se sak 146-21.

...............................................................................................................................

​Forslag (11.12.2017), ID2017_119

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for velmanase alfa (Lamzede) til behandling av alfa-mannosidose (AM).

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 2-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.08.2021
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
09.09.2021
Ferdigstilt
21.06.2022

Metodevurdering (ID2021_076)
Rapporten ble klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 11.07.2022 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene).

Metodevurdering (publisert 01.03.2022, skrivefeil rettet opp 28.06.2022)
Prisnotat (datert 21.06.2022)

Prisnotat (datert 16.12.2022)

....................................................................................................................

Metodevurdering (ID2017_119)
Oppdrag gitt: 22.001.2018
Påbegynt: 09.04.2018.
Ferdigstillt: 12.11.2018.
Rapporten ble klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 28.11.2018 og sendt til beslutning.

​Hurtig metodevurdering.

Kommentar fra firma

Beslutning

Beslutning tatt
23.01.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.01​.2023)​

    1. Velmanase alfa (Lamzede) innføres ikke til behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfa-mannosidose.
    2. Det er ikke dokumentert at velmanase alfa medfører en klinisk nytte som står i forhold til prisen på legemiddelet, som fortsatt er høy. ​


Les mer om saksgrunnlag og beslutning​ i​ sakspapirer​​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 23.01.2023 under sak 006-2023.​  ​


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.08.2022)

1. Velmanase alfa (Lamzede) innføres ikke til behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfa-mannosidose.

2. Det er ikke dokumentert at velmanase alfa medfører en klinisk nytte som står i forhold til prisen på legemiddelet som fortsatt er høy.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.08.2022 under sak 093-2022.

 

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (23.04.2020):

Firmaet har gitt et pristilbud, men det er ikke grunnlag for å fremme saken for Beslutningsforum for nye metoder.

..............................................................................................................................

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (29.04.2019):

Firmaet har gitt et nytt pristilbud, men det er ikke grunnlag for å fremme saken for Beslutningsforum for nye metoder.

..............................................................................................................................

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (25.02.2019):

Firmaet har gitt et pristilbud, men det er ikke grunnlag for å fremme saken for Beslutningsforum for nye metoder.

..............................................................................................................................

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.12.2018)*:
Velmanase alfa (Lamzede) innføres ikke til behandling/enzymerstatningsterapi ved ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfamannosidose.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.12.2018 finner du her - se sak 153-2018.

*Bastert på den første metodevurderingen: ID2017_119.