logo Nye metoder

ID2018_017

Venetoklaks (Venclyxto) - Indikasjon II

Kombinasjon med rituksimab til behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos pasienter som har mottatt minst en tidligere behandling, der tidligere behandling ikke har vært behandling med signalveishemmere
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.03.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_017
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av en type blodkreft

​​Metodevarsel

Innspill (fra firma)

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)

Bestillerforum for nye metoder ber om at innspillet fra firma først tas opp til vurdering når det foreligger en beslutning for ID2019_100.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 071-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.04.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med rituksimab til behandling av kronisk lymfatisk leukemi.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.04.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
30.10.2018
Ferdigstilt
06.08.2019

Hurtig metodevurdering

Prisnotat

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 07.08.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
26.08.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for Nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum (26.08.2019)

1. Venetoklax (Venclyxto) i kombinasjon med rituksimab kan innføres til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi som tidligere har mottatt minst én behandling, der tidligere behandling ikke har vært behandling med signalveishemmer.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

​Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.08.2019 finner du her, se sak 79-2019.