logo Nye metoder

ID2019_049

Venetoklaks (Venclyxto) - Indikasjon III

Bro til allogen stamcelletransplantasjon for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
01.03.2019
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten ved Helse Bergen
ID-nummer
ID2019_049
Om metoden
Legemiddel som bro til allogen stamcelletransplantasjon for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi.

​Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) kommer her, se sak 79-19.