logo Nye metoder

ID2019_096

Venetoklaks (Venclyxto) - Indikasjon IV

Kombinasjon med rituksimab (VR) til behandling av voksne pasienter med KLL som tidligere har mottatt minst en behandling, spesifisert til der tidligere behandling har vært med BTKeller BCL-2-hemmer.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.09.2019
Sendt inn av
Leverandør: AbbVie
ID-nummer
ID2019_096
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av en type blodkreft

​Forslag

Innspill fra firma (06.11.2019)

Innspill fra firma (03.12.2019)

Innspill fra firma (31.08.2023)

 

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)

Bestillingsordlyden i ID2019_096 endres til: En hurtig metodevurdering med en kostnad- nytte-vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med rituksimab (VR) til behandling av voksne pasienter med KLL som tidligere har mottatt minst en behandling, spesifisert til der tidligere behandling har vært med BTKeller BCL-2-hemmer. 

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her​,​ se sak 139-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med rituksimab (VR) til behandling av voksne pasienter med KLL som tidligere har mottatt minst en behandling, spesifisert til der tidligere behandling har vært med signalveis-hemmer.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 003-20.

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

Bestillerforum RHF opprettholder beslutningen for ID2018_017 fra 26.08.2019. Bestillerforum RHF minner om at produsenten har anledning til å sende inn et nytt forslag til Nye metoder. Dette forslaget bør presentere hvilken dokumentasjon som skal legges til grunn for vurderingen av den aktuelle pasientgruppen.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 175-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Hurtig metodevurdering (C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
30.03.2023

 

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk har levert et notat/metodevurdering med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum.

Oppdraget (notat/metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 10.04.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning

Notat (publisert 17.03.2023)

Prisnotat (datert 29.03.2023)


 

Beslutning

Beslutning tatt
25.09.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.09.2023)

    1.  Venetoklaks (Venclyxto) innføres ikke i kombinasjon med rituksimab (VR) til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidligere har mottatt minst en behandling, spesifisert til der tidligere behandling har vært med BTK eller BCL-2-hemmer.
    2. Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i et rimelig forhold til prisen på legemidlet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 107-2023.