logo Nye metoder

ID2019_100, ID2022_002

Venetoklaks (Venclyxto) - Indikasjon V

I kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.09.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_100, ID2022_002
Om metoden
Legemiddel til behandling av en type blodkreft. Annen staving: Obinutuzumab

Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022)
Forslaget fra leverandør er i all hovedsak basert på et ønske om en revurdering av dokumentasjonspakken som ble levert og lagt til grunn for den tidligere metodevurderingen av metode ID2019_100. Forslaget er ikke basert på ny dokumentasjon. En fase III-studie pågår, studiedata forventes i 2023.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke et nytt oppdrag om en nasjonal metodevurdering av venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med obinituzumab til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og som ikke har del(17p)/TP53 eller del(11q). Firma kan melde inn metoden på nytt til Bestillerforum når dokumentasjon fra pågående fase III-studie foreligger.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022) finner du her , se sak 003-22.

Forslag om revurdering (ID2022_002)

.................................................................................................................................

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med obinituzumab til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). En subgruppeanalyse for pasienter med del (17p)/TP53 mutasjon kan leveres som en del av en samlet dokumentasjonspakke for hele populasjonen i bestillingen ID2019_100.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 180-19.

​Metodevarsel (ID2019_100)

Innspill fra firma

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.11.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
12.03.2020
Ferdigstilt
05.05.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 12.05.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering (til ID2019_100)

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

    1. Venetoklaks (Venclyxto) innføres i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningsdato. ​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 057-2021.