logo Nye metoder

ID2023_011

Venetoklaks (Venclyxto) / Kladribin

I kombinasjon med cytarabin og azacitidin som førstelinjebehandling av akutt myelogen leukemi (AML) for eldre som ikke er aktuell for intensiv kjemoterapi.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
28.11.2022
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2023_011
Om metoden
Legemiddel til behandling av akutt myelogen leukemi (AML).

​​​​Forslag​ (publisert 13.12.2022)

Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023)
Statens legemiddelverket vurderer at metoden per i dag ikke er egnet for en hurtig metodevurdering siden det ikke er søkt markedsføringstillatelse (MT) for den foreslåtte metoden og dokumentasjonsgrunnlaget foreløpig ser ut til å være begrenset. 

Beslutning
Det gis ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering da det finnes lite dokumentasjon for denne kombinasjonen

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023) finner du her, se sak 022 -23.​