logo Nye metoder

ID2021_105

Ventilasjon av operasjonsstuer

Risikoen for postoperative infeksjoner ved laminær luftstrøm versus konvensjonell ventilasjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
27.05.2021
Sendt inn av
Oslo universitetssykehus
ID-nummer
ID2021_105
Om metoden
Det er ulike typer ventilasjon i bruk i operasjonsstuer

​Forslag

 

Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021)

Bestillerforum diskuterte type og innretning på metodevurdering som oppfølging av oppdraget gitt i Bestillerforum 27.09.2021.

Beslutning
En forenklet metodevurdering med vurdering av effekt gjennomføres ved Folkehelseinstituttet av laminær luftstrøm versus konvensjonell ventilasjon. Metodevurderingen skal fokusere på infeksjonsrisiko, og skal inneholde en enkel kostnadsbeskrivelse avgrenset til nybygg.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021) finner du her​ se sak 199-21

 

Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021)

Det ble kommentert at utfall bør begrenses til faktiske infeksjoner.

Det ble også kommentert at det er behov for å se ventilasjon i sammenheng med flere faktorer, for eksempel logistikk ogbekledning av personell.

Dette er ikke en metode som medfører behandling eller oppfølging av pasienter. Det ble drøftet rundt hvilken beslutningsvei som er den mest hensiktsmessige i dette tilfellet.

Sykehusbygg HF er eid av alle de fire helseregionene og er en ressursleverandør for sykehuseiere. Sykehusbygg HF bør være koblet tett på gjennom dette metodevurderingsarbeidet.

Beslutning
En metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet med involvering av ekspertise fra Sykehusbygg HF. Fagdirektørene tar ansvar for å sikre nødvendig deltagelse fra Sykehusbygg HF i arbeidet. Saken tas opp igjen på Bestillerforum sitt møte 25. oktober 2021 for diskusjon av type og innretning på metodevurderingen.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021) finner du her​ se sak 173-21

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.10.2021
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
25.10.2021
Ferdigstilt
24.04.2022

Status
Oppdraget (metodevurdering) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 28.03.2022 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering_revidert versjon (04.05.2022). Første versjonen publisert 28.03.2022.

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06.2022)

Tilgjengelig dokumentasjon viser liten eller ingen forskjell i infeksjonsforekomst ved bruk av laminær ventilasjon (LAF) sammenlignet med annen ventilasjon. Det er lav tillit til resultatene. Det er derfor ikke mulig å gi en anbefaling om valg av type ventilasjon ut fra denne metodevurderingen alene, men resultatene kan benyttes som en del av en bredere vurdering der også andre relevante forhold tas i betraktning.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 073-2022.