logo Nye metoder

ID2017_109

Vestronidase alfa (Mepsevii)

Behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner av mukopolysakkaridose VII (MPS VII; Slys sykdom).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.11.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_109

​Metodevarsel

Endelig indikasjon (markedsføringstillatelse)

Vestronidase alfa (Mepsevii) er indisert for behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner av mukopolysakkaridose VII (MPS VII; Slys sykdom).  

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 012-24. 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vestronidase alfa til behandling av mukopolysakkaridose VII (Slys sykdom).

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 189-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.12.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status 26.01.2024

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen og Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har dermed ikke kunnet påbegynne arbeidet med metodevurdering.

DMP har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Saken sendes til beslutning i de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2017_109 (PDF) (Publisert 26.01.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
12.02.2024
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (12.02.2024)

  1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2017_109 Vestronidase alfa (Mepsevii) til behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner av mukopolysakkaridose VII (MPS VII; Slys sykdom) er avbestilt av Bestillerforum
  2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen
  3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder  

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024. Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 043-2024.