logo

ID2021_045

Vosoritide (Voxzogo)

Behandling av akondroplasi hos pasienter som er 2 år og eldre, der epifysen ikke er lukket. Diagnosen akondroplasi skal bekreftes ved hensiktsmessig genetisk testing.
Metodevurdering ferdigstilt
02.11.2023

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_045
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av akondroplasi.


Innspill fra interesseforening (skjema) med vedlegg/brev (09.05.2022)

Innspill fra interesseforening (skjema) med vedlegg/brev (20.04.2022)

 

Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022)
Oppdatert 13.10.2023*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vosoritid (Voxzogo) til behandling av akondroplasi hos pasienter som er 2 år og eldre, der epifysen ikke er lukket. Diagnosen akondroplasi skal bekreftes ved hensiktsmessig genetisk testing. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Firma anmodes om å leveres inn dokumentasjon til det nordiske HTA-samarbeidet FINOSE.

*Tidligere beslutning:
Firma ga innspill til Bestillerforum for nye metoder før oppdraget ble gitt 22.03.2021, og det har ikke kommet nye opplysninger siden dette. En kostnad-nytteanalyse (løp C) vil best kunne belyse nytten av vosoritide, sammenlignet med ingen behandling, på utfallsmålene livskvalitet og komplikasjoner i et livstidsperspektiv. Dette har både Norsk interesseforening for kortvokste og firma poengtert er viktig i sine innspill.

Statens legemiddelverk venter på å motta dokumentasjon fra firma slik at metodevurderingen kan starte.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder opprettholder oppdraget ID2021_045.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 100-22.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innspill fra firma (04.03.2022)

Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022):
Saken på agendaen i dagens møte har sitt utgangpunkt i et innspill fra firma. Norsk interesseforening for kortvokste (NiK) har sendt et innspill til saken etter at sakspapirene til møtet var sendt ut. NiK anmoder i e-post 25.04.2022 om at saken utsettes til maimøtet i Bestillerforum for nye metoder slik at også deres innspill kan inkluderes i sakspapirene.

Beslutning
Saken utsettes.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022) finner du her, se sak 083-22.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodevarsel (11.02.2021)
Innspill fra firma (10.03.2021)

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021):
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vosoritide til behandling av akondroplasi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Firma anmodes om å leveres inn dokumentasjon til det nordiske HTA-samarbeidet FINOSE.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 067-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk
Ferdigstilt
02.11.2023

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Det er utarbeidet to rapporter: En rapport utarbeidet i det nordiske FINOSE-samarbeidet tar for seg relativ effekt, sikkerhet og helseøkonomisk analyse. En rapport utarbeidet av Statens legemiddelverk oppsummerer FINOSE-vurderingen og tar for seg momenter som er relevante for norske forhold.

FINOSE-rapport (publisert 09.11.2023)

Norsk metodevurderingsrapport (publisert 09.11.2023)

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og det pågår nå et arbeid med å utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotat er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.