logo Nye metoder

ID2021_045

Vosoritide (Voxzogo)

Behandling av akondroplasi hos pasienter som er 2 år og eldre, der epifysen ikke er lukket. Diagnosen akondroplasi skal bekreftes ved hensiktsmessig genetisk testing.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_045

Svar på innspill fra leverandør og interesseforening

Notat fra Direktoratet for medisinske produkter (DMP)(PDF) (publisert 26.02.2024)

 

Innspill fra leverandør og interesseforening

Innspill 2 fra leverandør datert 02022024 (PDF). (publisert 26.02.2024)

Innspill 1 fra leverandør datert 02022024 (PDF) (publisert 26.02.2024)

Innspill fra leverandør (PDF) (publisert 04.03.2022)

Innspill fra leverandør (PDF) (publisert 10.03.2021)

Innspill fra interesseforening (PDF) med vedlegg/brev (PDF) og rapport fra Aquilo Consulting (PDF) (datert 29.12.2023)

Innspill fra interesseforening ID2021_045 (PDF) (skjema) med vedlegg/brev (PDF) (publisert 09.05.2022)

Innspill fra interesseforening (PDF) (skjema) med vedlegg/brev (PDF) (publisert 20.04.2022)

 

Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022)

Firma ga innspill til Bestillerforum for nye metoder før oppdraget ble gitt 22.03.2021, og det har ikke kommet nye opplysninger siden dette. En kostnad-nytteanalyse (løp C) vil best kunne belyse nytten av vosoritide, sammenlignet med ingen behandling, på utfallsmålene livskvalitet og komplikasjoner i et livstidsperspektiv. Dette har både Norsk interesseforening for kortvokste og firma poengtert er viktig i sine innspill.

Statens legemiddelverk venter på å motta dokumentasjon fra firma slik at metodevurderingen kan starte.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder opprettholder oppdraget ID2021_045.*

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 100-22.

*Se oppdrag gitt av Bestillerforum 22.03.2021

---------

Innspill fra firma (04.03.2022)

Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022)

Saken på agendaen i dagens møte har sitt utgangpunkt i et innspill fra firma. Norsk interesseforening for kortvokste (NiK) har sendt et innspill til saken etter at sakspapirene til møtet var sendt ut. NiK anmoder i e-post 25.04.2022 om at saken utsettes til maimøtet i Bestillerforum for nye metoder slik at også deres innspill kan inkluderes i sakspapirene.

Beslutning
Saken utsettes.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022) finner du her, se sak 083-22.

--------------------

Metodevarsel (11.02.2021)


Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)

Oppdatert 13.10.2023*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vosoritid (Voxzogo) til behandling av akondroplasi hos pasienter som er 2 år og eldre, der epifysen ikke er lukket. Diagnosen akondroplasi skal bekreftes ved hensiktsmessig genetisk testing. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Firma anmodes om å leveres inn dokumentasjon til det nordiske HTA-samarbeidet FINOSE.

*Tidligere beslutning:
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vosoritide til behandling av akondroplasi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Firma anmodes om å leveres inn dokumentasjon til det nordiske HTA-samarbeidet FINOSE.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 067-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
03.05.2023
Ferdigstilt
26.01.2024

​Status

Det er utarbeidet to rapporter: En rapport utarbeidet i det nordiske FINOSE-samarbeidet tar for seg relativ effekt, sikkerhet og helseøkonomisk analyse. En rapport utarbeidet av Statens legemiddelverk oppsummerer FINOSE-vurderingen og tar for seg momenter som er relevante for norske forhold. Se under for lenke til rapportene.

Oppdraget (metodevurderinger og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 29.01.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning. 

FINOSE-rapport (publisert 09.11.2023)

Norsk metodevurderingsrapport (publisert 09.11.2023)

Prisnotat (PDF) (datert 26.01.2024)

 

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2024)

  1. Vosoritid (Voxzogo) innføres ikke til behandling av akondroplasi hos pasienter som er 2 år og eldre, der epifysen ikke er lukket.
  2. Leverandøren har valgt en pris som er altfor høy i forhold til dokumentert klinisk nytte.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør, inkludert vurdere alternative prisavtaler.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 027-2024.