logo Nye metoder

ID2021_106

Voxelotor (Oxbryta)

Behandling av hemolytisk anemi grunnet sigdcellesykdom (SCD) hos voksne og barn fra 12 års alder, som monoterapi eller i kombinasjon med hydroksykarbamid.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.08.2021
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_106
Om metoden
Behandling av hemolytisk anemi hos pasienter 12 år og eldre med sigdcellesykdom. Annen staving: Vokselotor

Anmodning (publisert 20.09.2023)

Bestillerforum for nye metoder 11.12.2023

Det er behov for en metodevurdering av voxelotor i tråd med godkjent indikasjon, og ikke avgrenset til bruk i 2.linje.


Beslutning
En hurtig metodevurdering (løp C) med en kostnad-nytte-vurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for voxelotor (Oxbryta) til behandling av hemolytisk anemi grunnet sigdcellesykdom (SCD) hos voksne og barn fra 12 års alder, som monoterapi eller i kombinasjon med hydroksykarbamid. Et prisnotat utarbeides av
Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023) finner du her, se sak 183-23.

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)

Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken kan sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 109 -23. 

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021):

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vokselotor til behandling av hemolytisk anemi hos pasienter 12 år og eldre med sigdcellesykdom. Prisnotat utarbeides
av Sykehusinnkjøp HF, LIS.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021) finner du her , se sak 174-21.

​Metodevarsel

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.12.2023
Type
Hurtig metodevurdering ( løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Metoden har en beslutning fra interregionalt fagdirektørmøte (28.08.2023) (se under). Denne beslutningen er gjeldende inntil en ny beslutning fra Beslutningsforum foreligger.

Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (28.08.2023)
 

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2021_106 Vokselotor (Oxbryta) til behandling av hemolytisk anemi hos pasienter 12 år og eldre med sigdcellesykdom er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023.
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 115-2023.