logo Nye metoder

ID2022_047

Vutrisiran

Behandling av hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose (hATTR)
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
17.03.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_047
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av den sjeldne og arvelige sykdomen Hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose (hATTR). Vutrisiran blokkerer produksjonen av transthyretin (TTR)-protein.

Metodevarsel​

Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vutrisiran til behandling av hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose (hATTR). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022) finner du her, se sak 074-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.04.2022
Type
hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C)
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:

Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.