logo Nye metoder

ID2018_060

Zanamivir (Dectova)

Legemiddel til behandling av pasienter i sykehus med alvorlig influensa A eller B- infeksjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
16.06.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_060
Om metoden
Legemiddel til behandling av pasienter i sykehus med alvorlig influensa A eller B- infeksjon

Metodevarsel​

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020) 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for zanamivir (Dectova) til behandling av komplisert og potensielt livstruende influensa type A og B virusinfeksjon når pasientens influensavirus er resistent eller mistenkt resistent mot andre legemidler mot influensa enn zanamivir, og/eller andre antivirale legemidler for behandling av influensa, inkl. inhalert zanamivir, ikke er hensiktsmessig for pasienten. Bruk skal baseres på offisielle retningslinjer. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 130-20 

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

En forenklet vurdering av kostnader og budsjettkonsekvenser gjennomføres ved Statens legemiddelverk for zanamivir (Dectova) til behandling av pasienter i sykehus med alvorlig influensa A eller B-infeksjon.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 109-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.08.2018
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
28.04.2020
Ferdigstilt
27.11.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 01.12.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess. 

Beslutning

Beslutning tatt
14.12.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.12.2020)

1. Zanamivir (Dectova) innføres til behandling av pasienter i sykehus med alvorlig influensa A eller B-infeksjon.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunkt.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.12.2020 under sak 120-2020.